̼L̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼

̼L̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼í̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼.̼.̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼
̼L̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼.̼
̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼/̼7̼)̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼‘̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼’̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼;̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼‘̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼’̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼


̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼‘̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼’̼ ̼v̼à̼ ̼‘̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼’̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼u̼.̼
̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼
̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼


̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼.̼
̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼B̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼r̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼r̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼N̼D̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼c̼h̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼.̼
̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼
̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *