T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼:̼ ̼’̼C̼ú̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼’̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼M̼ỹ̼

T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼:̼ ̼’̼C̼ú̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼’̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼M̼ỹ̼

̼0̼8̼/̼0̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼0̼8̼:̼2̼7̼:̼4̼5̼ ̼G̼M̼T̼+̼7̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼o̼v̼e̼n̼e̼l̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼7̼/̼7̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼J̼o̼v̼e̼n̼e̼l̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼l̼a̼u̼d̼e̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼J̼o̼v̼e̼n̼e̼l̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼\


̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼”̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼-̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼


̼A̼l̼ ̼J̼a̼z̼e̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼


̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼:̼ ̼’̼C̼ú̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼’̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼M̼ỹ̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼J̼o̼v̼e̼n̼e̼l̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼
̼V̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼
̼Đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼
̼N̼h̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼g̼a̼n̼ ̼S̼t̼a̼t̼e̼ ̼U̼n̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼t̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼u̼r̼e̼n̼t̼ ̼D̼u̼b̼o̼i̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼”̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼[̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼]̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼[̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼]̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼”̼

̼S̼ự̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼-̼ ̼A̼l̼ ̼J̼a̼z̼e̼e̼r̼a̼
̼P̼o̼r̼t̼-̼a̼u̼-̼P̼r̼i̼n̼c̼e̼ ̼(̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼B̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼%̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼U̼S̼D̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼M̼a̼t̼t̼h̼e̼w̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼o̼i̼s̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼
̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼D̼u̼b̼o̼i̼s̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼r̼g̼i̼n̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼:̼ ̼”̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼”̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼


̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼’̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼’̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼M̼ỹ̼?̼
̼0̼7̼/̼0̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼2̼1̼:̼1̼3̼:̼2̼1̼ ̼G̼M̼T̼+̼7̼̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼C̼l̼a̼u̼d̼e̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼o̼v̼e̼n̼e̼l̼ ̼M̼o̼ï̼s̼e̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼ï̼s̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼P̼.̼
̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼2̼6̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼
̼T̼a̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼
̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼F̼N̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼


̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼H̼K̼ ̼G̼3̼.̼
̼F̼N̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼(̼S̼C̼A̼R̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼:̼ ̼S̼p̼e̼c̼i̼a̼l̼ ̼O̼p̼e̼r̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼ ̼F̼o̼r̼c̼e̼s̼ ̼C̼o̼m̼b̼a̼t̼ ̼A̼s̼s̼a̼u̼l̼t̼ ̼R̼i̼f̼l̼e̼/̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼)̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼F̼a̼b̼r̼i̼q̼u̼e̼ ̼N̼a̼t̼i̼o̼n̼a̼l̼e̼ ̼d̼’̼H̼e̼r̼s̼t̼a̼l̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼F̼N̼ ̼H̼e̼r̼s̼t̼a̼l̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ỉ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼U̼S̼ ̼S̼O̼C̼O̼M̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼.̼


̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼’̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼’̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼M̼ỹ̼?̼
̼S̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼F̼N̼ ̼S̼C̼A̼R̼.̼
̼F̼N̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼o̼d̼u̼l̼e̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼S̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼N̼ ̼S̼C̼A̼R̼-̼L̼ ̼(̼l̼i̼g̼h̼t̼)̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ỡ̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼5̼,̼5̼6̼x̼4̼5̼m̼m̼ ̼v̼à̼ ̼S̼C̼A̼R̼-̼H̼ ̼(̼h̼e̼a̼v̼y̼)̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ỡ̼ ̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼7̼,̼6̼2̼x̼5̼1̼m̼m̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼S̼C̼A̼R̼-̼L̼ ̼v̼à̼ ̼S̼C̼A̼R̼-̼H̼ ̼l̼à̼ ̼M̼k̼ ̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼M̼k̼ ̼1̼7̼.̼
̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼F̼N̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼N̼ ̼H̼e̼r̼s̼t̼a̼l̼.̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼1̼6̼S̼ ̼(̼5̼,̼5̼6̼x̼4̼5̼m̼m̼)̼,̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼1̼7̼S̼ ̼v̼à̼ ̼S̼C̼A̼R̼ ̼2̼0̼S̼ ̼(̼7̼,̼6̼2̼x̼5̼1̼m̼m̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼C̼l̼a̼u̼d̼e̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼:̼


̼”̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼.̼
̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼C̼r̼e̼o̼l̼e̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼h̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼.̼.̼)̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼ï̼s̼e̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼r̼t̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼C̼a̼r̼i̼b̼e̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼
̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼’̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼’̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼M̼ỹ̼?̼ ̼-̼ ̼1̼
̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *