Thông tin mới nhất về vụ mấ.t tích ở Hải Dương đang gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua

Thông tin mới nhất về vụ mấ.t tích ở Hải Dương đang gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼C̼X̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼C̼.̼C̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼C̼X̼5̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ũ̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼:̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼


̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼.̼
̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẫ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼)̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼(̼2̼0̼1̼9̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼)̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẫ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼C̼u̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẫ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẫ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼-̼ ̼1̼


̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼(̼2̼0̼1̼9̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼)̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼
̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼-̼ ̼2̼


̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼
̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼-̼ ̼3̼

̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼

̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼-̼ ̼4̼


̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼-̼ ̼5̼


̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼-̼ ̼6̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ũ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼)̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Z̼e̼a̼l̼a̼n̼d̼.̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *