C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼

C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼

C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼
̼0̼8̼/̼0̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼2̼3̼:̼1̼9̼:̼5̼7̼ ̼G̼M̼T̼+̼7̼
̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼Y̼T̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼8̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼7̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼7̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼
̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼
̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼


̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼)̼.̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼Y̼T̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼8̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼7̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼P̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼8̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼Y̼T̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼P̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼7̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼G̼i̼a̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼;̼ ̼.̼.̼.̼)̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼.̼


̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼8̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼
̼2̼6̼/̼0̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼0̼8̼:̼1̼2̼:̼3̼2̼ ̼G̼M̼T̼+̼7̼


̼V̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼T̼ế̼t̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼)̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼7̼.̼
̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼M̼ỗ̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼
̼B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼
̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼7̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼)̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼
̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼


̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼
̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ủ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼.̼
̼V̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼4̼


̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼5̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼6̼


̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼7̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼8̼
̼Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼


̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼9̼


̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼0̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼
̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼a̼y̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼G̼ạ̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼.̼
̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ợ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼-̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼1̼


̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼
̼B̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼6̼0̼k̼m̼,̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼ở̼ ̼V̼õ̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼á̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼2̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼3̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼4̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼5̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼“̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼
̼“̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼6̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼7̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼8̼
̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼.̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼1̼9̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼ ̼-̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼à̼o̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ỗ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼á̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼N̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼0̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼1̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼2̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼3̼
̼5̼h̼0̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼4̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼5̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼6̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼7̼
̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼D̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼ả̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼õ̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼8̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼2̼9̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼0̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼1̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼2̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼3̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼4̼
̼X̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼
̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼-̼ ̼3̼5̼
̼D̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼
̼K̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼ ̼-̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼K̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼
̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *