H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼: p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼: p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼
̼K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼
̼Ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼E̼I̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼V̼.̼H̼.̼,̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼N̼ ̼2̼0̼5̼3̼3̼,̼2̼0̼5̼3̼6̼,̼2̼0̼5̼4̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼6̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼7̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼F̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼E̼I̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼7̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼T̼T̼Y̼T̼)̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼(̼d̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼)̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼V̼.̼H̼.̼:̼
̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼H̼.̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼O̼L̼E̼X̼ ̼(̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼O̼L̼E̼X̼)̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼X̼.̼S̼.̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼F̼1̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼E̼I̼.̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼K̼.̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼F̼1̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼E̼I̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼(̼4̼9̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼,̼ ̼1̼2̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼)̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼9̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼1̼2̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼


̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼8̼0̼4̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼1̼.̼7̼8̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼(̼1̼.̼4̼9̼0̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼1̼0̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼
̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼
̼Ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼1̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼V̼.̼C̼.̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼6̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼Đ̼.̼Đ̼.̼Đ̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼)̼.̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼2̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼(̼v̼ợ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼)̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼.̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼3̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼)̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼4̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼,̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼)̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼5̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼K̼.̼N̼.̼ ̼,̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼)̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼7̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼8̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼.̼H̼.̼G̼.̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼1̼9̼7̼9̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼:̼ ̼5̼1̼/̼1̼6̼9̼/̼1̼7̼9̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼-̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼(̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼2̼8̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼8̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼
̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼
̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼9̼0̼ ̼c̼a̼
̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼
̼7̼.̼8̼1̼9̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼
̼C̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼X̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼V̼.̼C̼ ̼(̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼

̼N̼.̼T̼.̼T̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼.̼
̼L̼.̼T̼.̼K̼.̼N̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼7̼.̼
̼L̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼.̼
̼L̼.̼V̼.̼T̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼.̼
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼1̼8̼ ̼F̼1̼ ̼(̼1̼3̼ ̼F̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼F̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼v̼à̼1̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼.̼
̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼E̼I̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼V̼.̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼5̼/̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼,̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼O̼L̼E̼X̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼2̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼O̼L̼E̼X̼)̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼X̼.̼S̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼E̼I̼.̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼K̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼E̼I̼,̼.̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼.̼H̼.̼G̼,̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼/̼1̼6̼9̼/̼1̼7̼9̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼,̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼2̼8̼6̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼7̼)̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼2̼8̼6̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼7̼)̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *