N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼B̼a̼,̼ ̼0̼6̼/̼0̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼:̼3̼9̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼–̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼.̼
̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼A̼


̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼A̼
̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Đ̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼
̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼6̼7̼A̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼;̼ ̼S̼Đ̼T̼:̼ ̼0̼6̼9̼4̼.̼3̼2̼9̼.̼1̼0̼9̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼M̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼I̼D̼V̼)̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼.̼5̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼ữ̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼
̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼
̼T̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼
̼C̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ả̼n̼h̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼d̼o̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼

.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼ ̼p̼h̼á̼t̼
̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼4̼8̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼̼a̼ ̼đ̼ả̼̼o̼ ̼Đ̼ỗ̼̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ê̼̣̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼ữ̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼B̼I̼D̼V̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼”̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼3̼1̼/̼1̼8̼ ̼A̼m̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *