T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼
̼0̼8̼/̼0̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼2̼0̼:̼4̼1̼:̼0̼1̼ ̼G̼M̼T̼+̼7̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼T̼B̼C̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼
̼T̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼.̼
̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼


̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼8̼/̼7̼
̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼


̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼”̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼1̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼”̼C̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ắ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼


̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼.̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼P̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼C̼N̼,̼ ̼K̼C̼X̼.̼.̼.̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼


̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼/̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼
̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼2̼
̼C̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼


̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼
̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼/̼7̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼


̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼7̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼s̼ố̼̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼3̼1̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼̼ ̼t̼ư̼ớ̼̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼̼.̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼(̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼)̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼h̼ú̼n̼g̼.̼.̼.̼)̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼(̼b̼á̼t̼ ̼p̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼a̼n̼g̼.̼.̼.̼)̼.̼
̼Ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼f̼o̼o̼d̼ ̼d̼e̼l̼i̼v̼e̼r̼y̼ ̼”̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼”̼


̼V̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼a̼e̼m̼i̼n̼,̼ ̼N̼o̼w̼,̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼F̼o̼o̼d̼.̼.̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼/̼7̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼
̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼(̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼h̼ộ̼”̼.̼


̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼.̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼
̼T̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼
̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼:̼


̼-̼ ̼M̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼
̼-̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼
̼-̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼0̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼ ̼m̼é̼t̼.̼


̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼.̼
̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼


̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼:̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼8̼-̼7̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

̼K̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼5̼-̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼7̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼-̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼,̼ ̼M̼M̼ ̼M̼e̼g̼a̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼,̼ ̼V̼i̼n̼m̼a̼r̼t̼,̼ ̼V̼i̼n̼m̼a̼r̼t̼+̼,̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼,̼ ̼A̼e̼o̼n̼,̼ ̼B̼i̼g̼ ̼C̼,̼ ̼L̼O̼T̼T̼E̼ ̼M̼a̼r̼t̼,̼ ̼E̼m̼a̼r̼t̼.̼.̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼:̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼7̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼ệ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼;̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼3̼-̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼


̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼o̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼g̼i̼s̼t̼i̼c̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼
̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼:̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼-̼ ̼1̼
̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼o̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼5̼-̼6̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼P̼i̼c̼k̼ ̼&̼ ̼S̼h̼i̼p̼”̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼


̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼o̼.̼o̼p̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼v̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼.̼ ̼A̼p̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼G̼r̼a̼b̼,̼ ̼N̼o̼w̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼
̼”̼N̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼P̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼

̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *